Kategorier

Cart:

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom.

0

G DATA SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

G DATA Software AG og dets associerede selskaber og licenstagere (herefter "G DATA") er villig til at licensere denne software (herefter "SOFTWARE") til dig som bruger (herefter "Bruger"), forudsat at du accepterer alle vilkårene i denne licens Aftale. Læs vilkårene i denne aftale omhyggeligt. Ved at klikke den forelæggende knappen du accepterer denne Licensaftale som en juridisk og håndhæves kontrakt mellem bruger og G data i henhold til følgende bestemmelser. Hvis behøver du ikke er enig, skal du klikke på den pågældende knap og ikke bruger eller installere eller gemme denne software på enhver pc.

1. DEFINITIONER.

"Signaturbase- opdateringer": Indhold, der anvendes af G data produkter som opdateres efter udgivet af G DATA, dvs. signaturer definerer vira, spy-, kriminal- eller anden malware, lister definerer anti-phishing- eller anti-spam-trusler, regler firewall og yderligere mere.
 
"Dokumentation": slutbrugere dokumentation G DATA giver med softwaren.

"Licens": at G DATA License certifikat, G DATA giver med SOFTWAREN eller ethvert dokument eller skriftlig aftale udstedt af G DATA til USER udtrykker antallet af licenser og deres varighed. I tilfælde af forbrugerprodukter sådanne oplysninger er normalt synlige på emballagen eller i faktabladet henviser til dette produkt.
 
"Software-opdatering": Enhver version af softwaren, der er blevet frigivet af G DATA for offentligheden, og som erstatter den tidligere version af softwaren.

"Licens": Retten til at bruge SOFTWAREN på en PC (fysisk eller virtuelt). En licens kaldes "i brug", hvis softwaren er indlæst til direkte adgang (RAM), i en hvilken som helst PC eller installeres på eller kopieres til sin permanente lager.

"Adgang data": All registreringsnumre, brugernavne, adgangskoder osv som kommer med SOFTWAREN eller vil blive modtaget fra G DATA (dvs. at få adgang til Signature-opdateringer eller software-opdateringer) ved hjælp af softwaren.

2. Ret til brug

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licensaftale, G DATA giver brugeren en ikke-eksklusiv, begrænset og - i overensstemmelse med bestemmelserne i dette aftalefremskrivningen overdragelig licens til at bruge softwaren udelukkende til brugerens interne virksomhedsdrift i de mængder og i den periode beskrevet i Licenscertifikat, og retten til at lave en enkelt afinstalleret kopi af softwaren til arkiveringsformål som bruger kan bruge og installere på katastrofe-retablering. Denne brugsret udtrykkeligt omfatter anvendelse af alt Underskrift-opdateringer og software-opdateringer med henvisning til SOFTWAREN G DATA vil frigive til offentligheden under varigheden angives i den Licens certifikat.

Bruger har ikke ret til at bruge eller installere softwaren på flere pc'er end angivet i Licenscertifikat. Licenscertifikatet udgør bevis for brugere ret til at bruge softwaren til varigheden og omfanget af, hvor mange licenser der er angivet i Licenscertifikat.

Bruger har ikke ret (i) til at bruge, kopiere, ændre, udleje, lease, give i underlicens, sælge, overføre eller gøre SOFTWAREN ellers rådighed for tredjeparter, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne licensaftale, (ii) at skabe nogen derivat af Softwaren eller nogen software eller produkter baseret på softwaren, (iii) at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREN, (iv) at videregive Access data til tredjepart.

3. Ejerskab

SOFTWAREN er den proprietære tilhører G DATA eller dets licensgivere og er beskyttet af lov om ophavsret.
G DATA og licensgivere beholder alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til softwaren, herunder alle kopier, forbedringer, forbedringer, ændringer og afledte værker af SOFTWAREN. Rettighederne til at bruge softwaren er begrænset til dem, der udtrykkeligt er givet i denne licensaftale. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt USER tilbageholdes af G DATA og / eller dets licensgivere. Brugsretten er angivet på § 2 i denne aftale ydes udelukkende efter USER har afsluttet alle betalinger for sådanne rettigheder.


4. Garanti.

Hvis G DATA giver SOFTWAREN til brugeren på materielle medier, G DATA garanterer, at medierne, hvorpå SOFTWAREN er lagret ikke vil være defekt under normal brug i en periode på halvfems (90) dage fra levering. G DATA vil erstatte eventuelle defekte medier vendt tilbage til G DATA inden for garantiperioden uden beregning for BRUGER. Ovenstående garanti ikke finder anvendelse i tilfælde af, at softwaremedierne bliver defekt på grund af uautoriseret brug af SOFTWAREN.

G DATA garanterer, at Softwaren, som leveres af G DATA og når de anvendes i overensstemmelse med Dokumentationen, vil i væsentlig grad er i overensstemmelse med Dokumentationen i en periode på halvfems (90) dage fra levering. Hvis softwaren ikke er i overensstemmelse med denne garanti, og en sådan manglende overholdelse rapporteres af USER til G DATA i halvfems (90) dages garantiperioden, vil G DATA gøre et af følgende, valgt på G DATA rimelige skøn: enten (i ) reparere softwaren, (ii) erstatte softwaren med software i det væsentlige den samme funktionalitet, eller (iii) ophæve denne licensaftale og tilbagebetale de relevante licensafgifter betalt for sådanne ikke-kompatible programmer. Ovenstående garanti udelukker specifikt fejl som følge af uheld, misbrug, uautoriseret reparation, ændringer eller forbedringer eller forkert anvendelse.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, garantierne i denne Licensaftale er den eksklusive garantier til bruger og træder i stedet for alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. G DATA giver ingen garantier eller erklæringer, at SOFTWAREN, vil dens software-opdateringer eller Signature-opdateringer altid opfylder brugernes krav, eller vil køre uafbrudt eller fejlfri under alle forhold. BRUGER kan have andre eller yderligere garantirettigheder Ifølge Brugere lokal lovgivning.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, under ingen omstændigheder G DATA, vil dets licensgivere, leverandører, forhandler agenter eller medarbejdere være ansvarlig for USER for eventuelle omkostninger i henhold til eventuelle tab eller skader uanset om det stammer direkte eller indirekte af brugen af SOFTWAREN eller denne licensaftale, selv om G DATA er blevet underrettet om, at en sådan skade kan opstå. I intet tilfælde G DATA ansvar, kan overstige gebyrer USER har betalt for SOFTWAREN. Intet i denne licensaftale skal fungere således, at udelukke G DATA ansvar til USER for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed eller til noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger gælder uanset om brugeren accepterer software, dets signatur-opdateringer eller software-opdateringer. Brugeren er alene ansvarlig for overholdelse, og accepterer at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser i forbindelse med brugere brugen af SOFTWAREN.

5. Support.

I henhold til denne licensaftale G DATA er ikke forpligtet til at yde support eller vedligeholdelse for SOFTWAREN. Enhver støtte eller vedligeholdelse af softwaren er underlagt G DATA tid gældende hjælp og vedligeholdelse politikker.

6. Opsigelse.

Denne licensaftale ophører ved BRUGER brud på ethvert udtryk, der er indeholdt heri. Ved ophør skal BRUGER straks stoppe med at bruge og destruere alle kopier af SOFTWAREN.

7. Overførsel.

Brugeren har ret til at overdrage alle rettigheder, som denne licensaftale til nogen tredjepart, forudsat G DATA har indvilget i at en sådan overførsel skriftligt.

8. Licens Audit.

En revisor, valgt af G DATA og rimeligt accepteres af bruger, kan med rimeligt varsel og inden for normal åbningstid, men ikke oftere end en gang om året, inspicere brugerens optegnelser og indsættelse for at bekræfte, at brugers brug af SOFTWAREN i overensstemmelse med denne licensaftale og den gældende Licenscertifikat. G DATA skal bære omkostningerne ved en sådan revision, medmindre revisionen viser, at brugeres brug ikke opfylder kravene overstiger fem procent af de licenser angivet i Licenscertifikat. I så fald, ud over at købe relevante tilladelser, skal BRUGER refundere G DATA for revisors rimelige faktiske gebyrer for en sådan revision.

9. Gældende lov.

Denne licensaftale er underlagt lovgivningen i Tyskland. FN købelov ikke finder anvendelse. Hvis en bestemmelse i denne licensaftale findes helt eller delvis ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal sådanne bestemmelser håndhæves i videst muligt omfang tilladt, og de resterende bestemmelser i denne licensaftale skal forblive i fuld kraft og effekt. Et afkald på ethvert brud eller misligholdelse i henhold til denne licensaftale udgør ikke et afkald på alle andre efterfølgende brud eller standard.

10. TREDJEPARTSOFTWAREN.

Denne software kan indeholde tredjeparts software, som er tilgængelig under open source eller gratis softwarelicenser. Denne licensaftale ændrer ikke eventuelle rettigheder eller forpligtelser bruger kan have under de open source eller gratis softwarelicenser. Uanset hvad der er angivet i disse licenser skal ANSVARSFRASKRIVELSE og begrænsning af bestemmelser om erstatningsansvar i denne licensaftale gælder også for en sådan tredjeparts software.

11. Yderligere vilkår.

Denne licensaftale og enhver Licenscertifikatet relateret til SOFTWAREN er den fuldstændige og eksklusive aftale mellem bruger og G Data vedrørende SOFTWAREN og afløser alle tidligere mundtlige eller skriftlige meddelelser, forslag og fremstillinger i forhold til emnet. Denne Licensaftale forrang frem for eventuelle modstridende eller yderligere vilkår i købsordrer, bestilling dokument, kvittering eller bekræftelse eller anden dokumentation udstedt af brugeren. Denne licensaftale kan kun ændres ved en Licenscertifikat eller andre skriftlige og gensidigt underskrevet aftaler, der ledsager eller følger denne licensaftale.

G DATA Software AG, its Affiliates and Licensees (hereafter “G DATA”) is willing to License this Software (hereafter “SOFTWARE”) to you as a user (hereafter “USER”) provided that you accept all of the terms of this License Agreement. Read the terms of this agreement carefully. By clicking the referring button you accept this License Agreement as a legal and enforceable contract between USER and G DATA according to the following provisions. If you don´t agree, click on the respective button and do not use or install or store this software on any PC.


1. DEFINITIONS.
“Signature- Updates”: Content used by G DATA products which is updated after released by G DATA, i.e. signatures defining viruses, spy-, crime- or other malware, listings defining anti-phishing- or anti-spam-threats, firewall rules and further more.

“Documentation”: All End-User documentation G DATA provides with the SOFTWARE.

“License Certificate”: The G DATA License certificate that G DATA provides with the SOFTWARE or any document or written agreement issued by G DATA to USER expressing the number of Licenses and their duration. In the case of consumer products such information is usually visible on the packages or in the fact sheet referring to such product.

“Software-Update”: Any version of the SOFTWARE that has been released by G DATA to the public and which replaces the prior version of the SOFTWARE.

“License”: The right to use the SOFTWARE on one PC (physical or virtual). A License is called “in use”, if the Software is loaded to direct access memory (RAM) of any PC or installed on or copied to its permanent storage.

“Access Data”: All registration numbers, usernames, passwords etc. which comes with the SOFTWARE or will be received from G DATA (i.e. to get access to Signature-Updates or Software-Updates) by using the SOFTWARE.


2. Right of Use
According to the terms and conditions of this License Agreement, G DATA grants USER a non-exclusive, limited and - according to the provisions in this agreement- transferable License to use the SOFTWARE solely for USER’s internal business operations in the quantities and for the duration described in the License Certificate, and the right to make a single uninstalled copy of the SOFTWARE for archival purposes which USER may use and install for disaster-recovery purposes. This Right of use expressly includes the use of all Signature-Updates and Software-Updates referring to the SOFTWARE G DATA will release to the public during the duration stated in the License Certificate.

USER is not entitled to use or install the software on more PCs than stated in the License Certificate. The License Certificate shall constitute proof of USERs right to use the SOFTWARE for the duration and to the extent of the number of Licenses stated in the License Certificate.

USER is not entitled (i) to use, copy, modify, rent, lease, sublicense, sell, transfer or make the SOFTWARE otherwise available to third parties except as expressly provided in this License Agreement, (ii) to create any derivate of the SOFTWARE or any software or product based on the SOFTWARE, (iii) to reverse engineer, decompile or disassemble the SOFTWARE, (iv) to disclose any Access Data to third parties.


3. Ownership
The SOFTWARE is the proprietary property of G DATA or its licensors and is protected by copyright law.
G DATA and its licensors retain any and all rights, title and interest in and to the SOFTWARE, including in all copies, improvements, enhancements, modifications and derivative works of the SOFTWARE. The rights to use the SOFTWARE shall be limited to those expressly granted in this License Agreement. All rights not expressly granted to USER are retained by G DATA and/or its licensors. The right of use stated on section 2 of this agreement is granted solely after USER has completed all payments for such rights.


4. Warranty.
If G DATA provides the SOFTWARE to USER on tangible media, G DATA warrants that the media upon which the SOFTWARE is recorded will not be defective under normal use, for a period of ninety (90) days from delivery. G DATA will replace any defective media returned to G DATA within the warranty period at no charge to USER. The above warranty is inapplicable in the event the SOFTWARE media becomes defective due to unauthorized use of the SOFTWARE.

G DATA warrants that the SOFTWARE, as delivered by G DATA and when used in accordance with the Documentation, will substantially conform to the Documentation for a period of ninety (90) days from delivery. If the SOFTWARE does not comply with this warranty and such non-compliance is reported by USER to G DATA within the ninety (90) day warranty period, G DATA will do one of the following, selected at G DATA’s reasonable discretion: either (i) repair the SOFTWARE, (ii) replace the SOFTWARE with software of substantially the same functionality, or (iii) terminate this License Agreement and refund the relevant License fees paid for such non-compliant SOFTWARE. The above warranty specifically excludes defects resulting from accident, abuse, unauthorized repair, modifications or enhancements, or misapplication.

To the maximum extent permitted by applicable law, the warranties set forth in this License Agreement are the exclusive warranties to USER and are in lieu of all warranties, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a certain purpose and non-infringement of intellectual property rights. G DATA makes no warranties or representations that the SOFTWARE, its Software-Updates or Signature-Updates will always meet the requirements of the USER or will run uninterrupted or error free under all conditions. USER may have other or additional warranty rights according to USERs local law.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event G DATA, its Licensors, suppliers, reseller agents or employees will be liable to USER for any costs according to any losses or damages whether arising directly or indirectly out of the use of the SOFTWARE or this License Agreement, even if G DATA has been advised that such loss or damage might occur. In no case G DATA’s liability may exceed the fees USER has paid for the SOFTWARE. Nothing in this License Agreement shall operate so as to exclude G DATA’s liability to USER for death or personal injury arising out of negligence or for any other liability which cannot be excluded or limited by law.

The above disclaimers and limitations will apply regardless of whether or not USER accepts the SOFTWARE, its Signature-Updates or Software-updates. USER is solely responsible for the compliance with, and agrees to comply with, all applicable laws, rules, and regulations in connection with USERs use of the SOFTWARE.


5. Support.
Under this License Agreement G DATA has no obligation to provide support or maintenance for the SOFTWARE. Any support or maintenance for the SOFTWARE is subject to G DATA’s then-current support or maintenance policies.


6. Termination.
This License Agreement shall terminate upon USER’s breach of any term contained herein. Upon termination, USER shall immediately stop using and destroy all copies of the SOFTWARE.


7. Transfer.
USER is entitled to transfer all rights granted by this License Agreement to any third party provided G DATA has agreed to such transfer in writing.


8. License Audit.
An auditor, selected by G DATA and reasonably acceptable by USER, may, upon reasonable notice and during normal business hours, but not more often than once a year, inspect USER’s records and deployment in order to confirm that USER’s use of the SOFTWARE complies with this License Agreement and the applicable License Certificate. G DATA shall bear the costs of any such audit, except where the audit demonstrates that USER’s non-compliant usage exceeds five percent of the Licenses stated in the License Certificate. In such case, in addition to purchasing appropriate Licenses, USER shall reimburse G DATA for the auditor’s reasonable actual fees for such audit.

9. Governing Law.
This License Agreement will be governed by the laws of Germany. UN purchasing law is not applicable. If any provision of this License Agreement is found partly or wholly illegal or unenforceable, such provision shall be enforced to the maximum extent permissible, and remaining provisions of this License Agreement shall remain in full force and effect. A waiver of any breach or default under this License Agreement shall not constitute a waiver of any other subsequent breach or default.


10. Third Party Software.
This SOFTWARE may contain third party software which is available under open source or free software Licenses. This License Agreement does not alter any rights or obligations USER may have under those open source or free software Licenses. Notwithstanding anything to the contrary contained in such Licenses, the disclaimer of warranties and the limitation of liability provisions in this License Agreement shall also apply to such third party software.


11. Additional Terms.
This License Agreement and any the License Certificate related to the SOFTWARE are the complete and exclusive agreement between USER and G DATA relating to the SOFTWARE and supersede any previous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter. This License Agreement prevails over any conflicting or additional terms of any purchase order, ordering document, acknowledgement or confirmation or other document issued by USER. This License Agreement may only be modified by a License Certificate or any other written and mutually signed agreements that accompanies or follows this License Agreement.